Vymetanie komína – ako na to?

Vymetanie komína – ako na to?

Vymetanie – čistie komína

Vymetanie komína je preventívna činnosť pred požiarmi, ktoré môžu vzniknúť zo vznietených sadzí. Čistenie komína nie je zložitá záležitosť, v podstate vymetenie komína zvládne každý, no pre jednoduché čistenie je nutné použiť to správne náradie. Pre tých lenivšních odporúčame doplniť k mechanickému čisteniu aj čistenie komína pomocou chemického odstraňovača sadzí. Čo všetko budete na čístenie komína potrebovať sa dozviete nižšie:

Kefa na vymetanie komína

Zima je už v plnom prúde a kúri sa snáď v každej domácnosti na Slovensku. Kúrenie spaľovaním tuhých palív akým je drevo, čierne či hnedé uhlie alebo kúrenie peletkami prináša so sebou znečistenie usadeninami- sadzami a to najmä v komíne, ktorým prúdi dym – je preto vhodné komín dôsledne vyčistiť kefou na vymetanie komína – tá by mala byť správneho priemeru, alebo väčšia ako je priemer komína – štandardne sú komínové kefy dostupné pre komíny v priemeroch 30-200mm.

komínová kefa na vymetanie komína
Vymetanie komína je najmä otázkou bezpečnosti – usadené sadze môžu vznietiť oheň v komíne – nepodceňujte čistenie komína.

Komínové kefy na vymetanie sa vyrábajú z oceľových alebo silónových drôtov (silónové kefy sa používajú na čistenie nerezového komína (inox).

Drôt ku komínovej kefe

Drôt ku kefe na vymetanie komína je dôležitou súčasťou vybavenia každého, kto chce vymiesť komín – dĺžka kefy by mala byť o čosi viac ako je výška samotného komína, aby sme pohodlne mohli prečistiť komín po celej výške.

Drôt ku komínovej kefe na vymetanie komína

Drôt ku komínovej kefe -úchyt drôtu je univerzálny pre všetky kefy – je vybavený maticou s metrickým závitom do ktorého našrobujete kefu s akýmkoľvek priemerom. Jej obmedna pri nadmernom zničení je otázkou pár sekúnd – kedy ju len jednoducho vykrútite a vymeníte za novú.

Chemický odstraňovač sadzí

Vymetanie komína je pravidelnou záležitosťou – najmä počas vykurovacej sezóny je nutné dbať na údržbu a čistenie komína od sadzí. Práve vtedy je vhodné okrem mechanického čistenia komína zaradiť aj čistenie pomocou chemického odstraňovača sadzí a usadenín – Komínčeka, ktorý pôsobí preventívne a výrazne znižuje “zaleptanie” komína sadzami.

čistenie komína - chemický odstraňovač sadzí

Použitie je naozaj jednoduché – preventívne čistenie komína je záležitosť, ktorá nezaberie viac ako dve minúty. Stačí počas kúrenia do rozžeravenej pahreby hodiť jeden až dva sáčky chemického čističa, ktorý sa počas horenia postupne uvolňuje. Vďaka chemickému odsraňovaču sadzí nie je potrebné čistiť komínové usadeniny v tak krátkom intervale, ako je zvykom.

Vymetanie komína – čo hovorí zákon?

Vymetanie komína je upravené aj v zákone. Vždy by ste však mali myslieťn a vlastnú bezpečnosť.

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

Zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch. Tento zákon ďalej upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi, požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi a sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.
•Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.
•Povinnosti fyzických osôb.
§ 4 Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb:

m) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov. Vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín. zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný, alebo etážový zdroj tepla. Zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína: technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov. elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovanie a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 59 Pokuty právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe:

(1) Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že
r) nezabezpečí odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla alebo pred zmenou druhu paliva: nezabezpečí v objektoch a v priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolou komínov osobou s odbornou spôsobilosťou.

§ 61 Priestupky:

(1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť
a) pokarhanie
b) pokutu podľa odsekov 2 až 4

§ 14 Povinnosti fyzických osôb:

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobu s odbornou spôsobilosťou

i) zabezpečiť odborné preskúšanie kmínov pred pripojením spotrebiča na komín. zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný, alebo etážový zdroj tepla. pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína.
§ 61 Priestupky:

(1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť
a) pokarhanie
b) pokutu podľa odsekov 2 až 4
(2) Pokarhanie, alebo pokutu do 3 000 Sk možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany prd požiarmi tým, že
f) poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov.
g) nezabezpečí kontrolu a odborné preskúšanie komínov.

401
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007
o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m) zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona číslo 347/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 20 Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do 50 kW, raz za

1. 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sa na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

1. 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

Potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo o vykonaní preskúšaní komína

§ 23

(1) O vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11, alebo urobí zápis do denníka čistenia a kontroly komína alebo dymovodu s dátumom vykonania kontroly a čistenia komína alebo dymovodu spolu s menom a priezviskom osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.

(2) Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, ktoré nemožno odstrániť bezprostredne pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu.

(3) Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu alebo pri preskúšaní komína zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten, kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu alebo preskúšanie komína vykonal, túto kutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor; taký komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.

(4) O vykonaní preskúšania komína sa vydáva potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

(5) Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu alebo potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely kontroly a predkladá sa na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. (napr. pri poistnej udalosti)

Páčil sa Vám článok? Zdieľajte ho so svojimi známymi:
Pin Share
No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Leave a Reply